REGULAMIN SKLEPU

1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy pasiekaszlachecka.pl, dostępny pod adresem internetowym https://pasiekaszlachecka.pl/, prowadzony jest przez Pawła Podgórskiego prowadzącego Gospodarstwo Pszczelarskie – Pasieka Szlachecka zarejestrowana pod numerem 24785602 zgodnie z wymogami weterynaryjnymi oraz sprzedaży bezpośredniej.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów/Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej tutaj.

2. Definicje

1. Konsument/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca Gospodarstwo Pszczelarskie – Pasieka Szlachecka zarejestrowana pod numerem 24785602 zgodnie z wymogami weterynaryjnymi oraz sprzedaży bezpośredniej.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://pasiekaszlachecka.pl

4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Ul. Czogały 67 41-800 Zabrze

2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@pasiekaszlahecka.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 575 760 160

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Googe Chrome, Mozilla Firefox, Safari,

2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3. włączona obsługa plików cookies,

4. zainstalowany program FlashPlayer.

5. Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

6. Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres email, hasło, imię, nazwisko

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

7.Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).

4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

– Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

– Odbiór osobisty dostępny po skontaktowaniu się ze sprzedawcą.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

– Płatność przy odbiorze

– Płatność za pobraniem

– Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

9.Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

– płatności przelewem – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

– płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

– płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki – Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 48h od daty:

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem– od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

– W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu – o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniego produktu.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

– W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

– W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostarczenia produktu.

– W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument zwraca, na swój koszt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nienaruszony produkt.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

10. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 7 dni.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu (bandrolka), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w które przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

– o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

11. Reklamacja i gwarancja

1. Wszystkie produkty dostępne w www.pasiekaszlachecka.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszelkie reklamacje związane produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: Pasieka Szlachecka Paweł Podgórski ul. Czogały 67, 41-800 Zabrze lub drogą e-mail: kontakt@pasiekaszlachecka.pl

3. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt do Sprzedawcy na adres: Pasieka Szlachecka Paweł Podgórski ul. Czogały 67, 41-800 Zabrze.

4. Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego produkty do Sprzedawcy i koszt odesłania produktu do Klienta, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W innym wypadku koszty dostarczenia/odesłania produktu pokrywa Klient.

5. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

13. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.